Displaying 1 - 1 of 1

ה-WCC נותנת הצהרה מילולית למועצה לזכויות האדם בנוגע לגישה בלתי הולמת לחיסוני קורונה עבור פלסטיניםה-WCC נותנת הצהרה מילולית למועצה לזכויות האדם בנוגע לגישה בלתי הולמת לחיסוני קורונה עבור פלסטינים

בהצהרה מילולית אשר ניתנה למועצה לזכויות האדם של האומות המאוחדות, וועדת הכנסיות לעניינים בינלאומיים של מועצת הכנסיות העולמית הביעה דאגה רצינית בנוגע לגישה בלתי הולמת לחיסונים נגד COVID-19 עבור פלסטינים בשטחים הכבושים.