Image
Jerusalem skyline
Photo:

"ביקורך יתרחש בזמנים בהם קיימים נישול ועקירה מתמשכים וגוברים של משפחות וקהילות פלסטיניות מן הבית שלהן בירושלים המזרחית ובכל מקום אחר בגדה המערבית, בזמנים בהם קמות ומתרחבות התנחלויות ומובלעות התנחלויות המאיימות על זהותה הרב-דתית ורב-תרבותית של העיר ירושלים ואשר פוגעות בכל סיכוי שנותר עבור פתרון שתי מדינות בר-קיימה אשר יבטיח שלום וצדק עבור פלסטינים וישראלים כאחד," כתב סאוקה. "בנוסף אל הפקעות של רכוש, השנים האחרונות ראו עליות ברמות האפליה, ההתעללות, ההריסה, ההצתה ופשעי השנאה נגד נוצרים, אנשי דת והכנסיות עצמן."

סאוקה ביקש מביידן להקשיב ולהגיב אל קולות הכנסיות בארץ הקודש.

"המגוון העשיר הדתי והחברתי, הסטטוס-קוו ההיסטורי והמורשת של העיר הקדושה ירושלים נמצאים בסכנה המתקרבת ובאה," אמר סאוקה. "אני קורא לך ולכל האנשים בעלי הרצון הטוב אשר מכירים בירושלים כמקום קדוש של שלוש דתות וכעיר של שני עמים, לדבר ולפעול על מנת להבטיח חזון ותקווה אלו, נגד אלו המבקשים להזיז, להדיר ולדחוק את האחרים אל השוליים."

סאוקה ביקש מביידן לסייע בעצירת העקירה וההדחקה אל השוליים ולהביא שוב את התקווה לשלום צודק באזור. "אני מתפלל שתקבל השראה מחזון זה של שלום מכליל בעת ביקורך ושיוענקו לך החכמה ואומץ הלב לחפש שלום זה ולהילחם עבורו."

אל המכתב המלא