Image
PhotoByAlbinHillert_20190419_AH1_8579.jpg

Prayer at the western wall in Jerusalem.

Photo:

"בנוסף להיותו יום זיכרון לכל החיים היקרים אשר אבדו במהלך הפגנת רוע מזעזעת זו, יום הזיכרון הבינלאומי לשואה הוא גם תזכורת חוזרת ומועילה לנתיב המוביל מן הפחד ומשנאת "האחר", דרך ההכחשות לכבוד האדם ולזכויות שוות לכל אדם ואדם, אל רצח עם," אמר סאוקה. " זהו אינו אירוע ההולך ומתפוגג בהיסטוריה ההולכת ומתרחקת, השואה נשארת איום תמידי."

עבור היהודים, הארמנים, אנשי רואנדה ואחרים אשר חוו רצח עם, הוסיף סאוקה, זוהי מציאות תמידית ובלתי ניתנת למחיקה."

בשנים האחרונות, סאוקה הרהר, אנו מבחינים ברישוי הניתן לדיבורי שנאה ולדמוניזציה של האחר בנאומים פוליטיים וציבוריים. "ראינו הבעות מתחדשות של אנטישמיות ושנאות קבוצתיות אחרות," הוא אמר. "והיינו עדים להשפעות של תופעות אלו על החברות ועל מערכות היחסים שלנו."

בחודש יוני 2019, מועצת הכנסיות העולמית והוועדה היהודית הבינלאומית ליחסים בין דתיים התחייבו לעבוד ביחד על מנת להתנגד להתפשטות זו של נורמליזציה של שנאה.

"ביום זיכרון בינלאומי זה לשואה כל אנשי האמונה והרצון הטוב צריכים להתחייב מחדש אל האתגר המתמשך של לעמוד נגד ולגנות פעולות של אנטישמיות ופעולות שנאה המכחישות את דמות האל בבני אנוש אחרים" סיכם סאוקה. "כאשר אנו נזכרים בקורבנות השואה, זוהי חובתנו לדבר ולפעול בכדי למנוע את הישנותה."

טקסט ההצהרה המלא

הוצאה חדשה בנוגע לפגישת ה-WCC וה-IJCIC ביוני 2019

חיזוק האמון והכבוד בין הדתות