Image
 חלקים מגדר ההפרדה נבנים על שטחים אשר נלקחו מן הפלסטינים. תמונה: שאן האוקאי/WCC

חלקים מגדר ההפרדה נבנים על שטחים אשר נלקחו מן הפלסטינים. תמונה: שאן האוקאי/WCC

בעת פגישה בעמאן, ירדן בין התאריכים 17-23 בנובמבר 2017, הועד המנהל של מועצת הכנסיות העולמית שיחרר הצהרה בה הוא מביע את דאגתו בנוגע לדרכים בהן אירגוני כנסיה ונכסים בירושלים מאוימים כתוצאה מחוזים בעלי חוקיות במחלוקת, מאמצים של קבוצות מתיישבים קיצוניות ומדינויות של ממשלת ישראל.

"הועד המנהל מביע את הזדהות ותמיכה במאמצים לשמור על בעלות ושליטת הכנסיה על נכסים בירושלים, כולל נכסים אשר נמצאים כרגע תחת וויכוח באזור שער יפו, עבור ההישרדות העתידית של הנוכחות הנוצרים באזור", נכתב בהצהרה.

הועד המנהל גם הביע דאגה מרובה בנוגע ליוזמות חקיקתיות אשר נמצאות בדיון בכנסת אשר תיתנה לישראל סמכות לעקוף זכויות בעלות/שייכות היסטוריות הקשורות לכנסיה הנוצרית.

"ישנה סכנה שיוזמות המאימות על מערכת היחסים, הזכויות והחובות העדינה הכלולה בתוך סידורי ה"סטטוס קוו" תערערנה אף יותר את המצב בירושלים ובארץ הקודש", נכתב בהצהרה.

הועד המנהל קרא לנסיגתן של יוזמות אלו.

קרא את ההצהרה המלאה של הועד המנהל של ה-WCC המדגישה שלום, צדק ואיחוד בנוגע לירושלים ולסטטוס קוו (הודעה לעיתונות על ידי ה-WCC ב-19 בנובמבר 2017)

הועד המנהל של ה-WCC התכנס בעמאן (הודעה לעיתונות על ידי ה-WCC ב-19 בנובמבר 2017)