Image
Jerusalem skyline
Photo:

נער בן 16 נהרג ולפחות 18 בני אדם נוספים נפגעו. חיפושים נערכים אחר חשודים.

"אי אפשר שלא להזדעזע מכל פעולת איבה שכזו, המתרחשת במקומות ציבוריים שבהם בני נוער הולכים לבית הספר, אחרים בדרכם לעבודה, ואלימות של קיצונים מביאה לאבדן חיים של חפים מפשע", אמר. "מועצת הכנסיות העולמית מגנה את האלימות הזו באופן חד משמעי, כפי שאנחנו מגנים כל אלימות בקרב העמים והקהילות במרחב הזה, אשר חזה בשפיכות דמים רבה כל כך".

"תוקפנות, ענישה קולקטיבית ואלימות קהילתית רק יכולים להוביל לפגיעה נוספת בסיכויים להשגת שלום וצדק לכול", הוסיף סאוקה.

"חשוב שכל הרשויות הנושאות באחריות – כולל רשויות אכיפת החוק, רשויות אזרחיות ודתיות – ינקטו צעדים יזומים למנוע פעולות תגמול מצד קבוצות קיצוניות", הפציר.

"המתחים השוררים והמקרים הטרגיים המתרחשים בעיר הזאת – הקדושה ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים – הם תזכורת הן לכך שעל כל הצדדים להוסיף ולפעול נמרצות למען שלום צודק בישראל ובפלסטין, והן לתפקיד החיוני שירושלים עצמה ממלאת בחתירה לאותו שלום מיוחל".

סאוקה שלח תנחומים בשם האחווה הבינלאומית של ה-WCC והפציר: "הבה נתפלל למען הקרבנות, משפחותיהם וקרוביהם ועבור תושבי ארץ הקודש באשר הם".

הצהרת מועצת הכנסיות העולמית קוראת למעורבות פעילה ולהידברות, בחתירה להשגת שלום וביטחון בני-קיימא עבור כולם במזרח התיכון - הודעה לעיתונות של WCC 8 בספטמבר 2022

WCC השתתפה בטקס יום השנה ה-17 להכתרה של הוד קדושתו תיאופילוס השלישי, הפטריארך של ירושלים וכל פלסטין - הודעה לעיתונות של ה-WCC מתאריך 23 בנובמבר 2022

 

כינוס ישיבת הפתיחה המוקדמת של הוועדה המייעצת למשרד הקישור בירושלים של ה-WCC,

מתווה את התוכניות לעתיד - הודעה לעיתונות של ה-WCC מתאריך 23 בנובמבר 2022

תוכנית הליווי האקומנית בפלסטין ובישראל מציינת 20 שנה להיווסדה: 1,800 מלווים מ-25 מדינות - הודעה לעיתונות של ה-WCC מתאריך 23 בנובמבר 2022