Image
Many candles seen against dark background.
Photo:

ראשי הכנסיות בירושלים קוראים לשלום וצדק בעקבות מעשי האלימות בימים האחרונים.ארץ הקודש, מקום קדוש לרבבות מיליוני אנשים מכל רחבי העולם, נמצאת כעת מלאה במעשי אלימות וסובלת בעקבות הקונפליקט הפוליטי המתמשך והחוסר המצער של צדק וכבוד לזכויות האדם,אומרת הצהרתם.אנו, ראשי הכנסיות בירושלים, קראנו שוב ושוב ודיברנו בעד החשיבות של שימור הסטטוס קוו ההיסטורי והחוקי של המקומות הקדושים.

ההצהרה מגנה חד משמעית את כל הפעולות אשר מטרתן לפגוע באזרחים, ללא קשר ללאום, למוצא או לאמונה שלהם.זוהי תקוותינו ותפילתנו שכל הצדדים המעורבים יקשיבו לקריאה זו להפסקה מיידית של מעשי האלימות,אומרת ההצהרה.אנו מבקשים בכל לשון של בקשה שהמנהיגים הפוליטיים והרשויות יפעלו להתחלה של דיאלוג אמיתי, יחפשו פתרונות לטווח ארוך אשר מקדמים את הצדק, השלום והפיוס עבור אנשי ארץ זו, אשר נשאו את נטל הקונפליקט זמן רב מדי.

ראשי הכנסייה הלטינית בירושלים מביאים חשש עמוק בעקבות מעשי האלימות.

"הפעולה שיצאה מרצועת עזה והתגובה של הצבא הישראלי מחזירים אותנו חזרה אל התקופות השחורות ביותר בהיסטוריה המודרנית שלנו,אומרת ההצהרה.הצהרות חד צדדיות בנוגע לסטטוס של המקומות הקדושים ומקומות התפילה מעירים את הרגשות הדתיים ומתדלקים אף יותר את השנאה והקיצוניות,נאמר בהצהרה.לכן, חשוב לשמור על הסטטוס קוו בכל המקומות הקדושים בארץ הקודש בכלל ובירושלים בפרט.

הכנסייה הלותרנית האוונגלית בירדן וארץ הקודש מביעה הלם ומצוקה לנוכח מעשי האלימות הנמצאים בהסלמה ברצועת עזה ובסביבתה.

כאשר נעשה כעת שימוש בשפת ‘המלחמה’ על מנת לתאר את מעשי האלימות הללו, חשוב לזכור שהלחימה של היום איננה מבודדת,נאמר בהצהרה.היא קשורה אל קונטקסט רחב יותר ואל היסטוריה ארוכה יותר.

הצהרת ראשי הכנסיות בירושלים

הצהרת ראשי הכנסייה הלטינית בירושלים

הצהרת הכנסייה הלותרנית האוונגלית בירדן וארץ הקודש

ה-WCC מבקשת בדחיפות הפסקת אש מיידית בישראל ופלסטין (7 באוקטובר 2023)