World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / WCC: יחס ישראלי בלתי-מקובל לנציגים בנמל התעופה

WCC: יחס ישראלי בלתי-מקובל לנציגים בנמל התעופה

WCC: יחס ישראלי בלתי-מקובל לנציגים בנמל התעופה

Church of the Nativity, Bethlehem. Photo: Albin Hillert/WCC

09 May 2016

לאחר הגעתם אל נמל התעופה בן גוריון בתל אביב בשבוע שעבר לצורך פגישה על צדק אקלימי, אנשי צוות ושותפים של ה-WCC (מועצת הכנסיות העולמית - World Council of Churches) נעצרו או גורשו באופן אשר לדברי Rev. Dr Olav Fykse Tveit, המזכיר הכללי של ה-WCC, היה חסר תקדים ובלתי-נסבל.

לדבריו, "ה-WCC מוחה על היחס המוגזם, הבלתי-סביר והבלתי-מתבקש מצד הרשויות הישראליות כלפי נציגים אלה של כנסיות חברות ב-WCC ואנשי צוות שהיו בנסיעתם לקחת חלק בדיון על התחממות גלובלית ושמירה על הסביבה, בהזמנתן ובאירוחן של כנסיות באזור החברות ב-WCC."

חברי קבוצת העבודה של ה-WCC בנושאי התחממות גלובלית מ-13 מדינות דיווחו שהם נעצרו למשך שעות של חקירה, בכלל זה איומים קשים והחזקה בתנאים הדומים לתנאי כלא, למשך עד שלושה ימים - חוויה קשה ביותר, לדברי Tveit. "אנו מגיבים באופן רגשי שונה לחוויות מעין זו. לדעתי, עבור כל אותם אנשים, הייתה זו חוויה בלתי-צפויה לחלוטין, מטרידה ביותר, ועבור רובם אף מזעזעת, משום שהם מעולם לא חוו שום דבר מעין זה בעבר."

למרות שאירעו בעבר תקריות קטנות, דבר מאלה אינו מתקרב למידה זו של איומים, הוסיף Tveit.

חברי קבוצת העבודה בנושאי התחממות גלובלית נסעו לישראל ברוח הסולידריות הבין-דתית על מנת להתמודד עם אתגרים גלובליים משותפים בהגנה על הסביבה, במניעת התחממות גלובלית ובהסתגלות אליה.

הנוסעים נעצרו, נחקרו ואוימו. Tveit ביטא את חששותיו לגבי השפעותיו של יחס מעין זה, ואמר שלא הייתה לו שום סיבה להניח שהאנשים הנוסעים לפגישה זו ייתקלו בבעיות כלשהן, בייחוד לאור העובדה שנערכו כבר פגישות מעין אלה לאורך השנים, לא רק בנושאי התחממות גלובלית אלא גם בנושאי יחסים בין-דתיים, קידום השלום והתבוננות תאולוגית. זה שנים רבות שה-WCC נעזרת במשאבים ובשותפים מפלסטין ומישראל על מנת לקדם יחסי שלום ודו-קיום.

כל המשתתפים הנוסעים של ה-WCC מקבוצת העבודה של ה-WCC עזבו את ישראל בשלום. ה-WCC קראה לממשלת ישראל להתנצל ולחדול מהתנהגותה התוקפנית כלפי הכנסיות החברות ואנשי הצוות של ה-WCC בעתיד. "אנו מאמינים שכדאי לממשלת ישראל לטפל בתקריות מאוד לא נעימות אלה עבור מבקרים בעתיד בארץ, ולמנוע את הישנותן," לדברי Tveit. עוד הוסיף: "אנו מוכנים להיפגש ולדון בנושאים אלה."

WCC - קשרי מדיה: Marianne Ejdersten, דירקטורית תקשורת במועצת הכנסיות העולמית: mej[at]wcc-coe.org, ‎+41.79.507.6363

לקריאת הצהרת ה-WCC על האירועים

כנסיות חברות בישראל ובפלסטין

Filed under: