Home
המועצה העולמית של הכנסיות  חוזרת על בקשתה לקייםדו-שיח על מנת להגיע לפשרה ושהמקומות הקדושים יישארו פתוחים ונגישים לתפילה לכל דכפין