World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Central Committee 2016 / News

News

News articles from the World Council of Churches Central Committee meeting in Trondheim, Norway, 22-28 June 2016

from the WCC Central Committee meeting in Trondheim, Norway, 22-28 June 2016

Bishop Helga Haugland Byfuglien: presiding with faith and clarity

The first female presiding bishop of the Church of Norway says she has had to learn to be clear about where she stands on controversial issues, such as the marriage of same-sex couples – which she supports –while at the same time expressing respect for the point of view of colleagues who oppose it.

Biskop Helga Haugland Byfuglien: Preses med mot og tydelighet

Den første kvinnelige preses i Bispemøtet i Den norske kirke sier hun har måttet lære å være tydelig på hvor hun står i kontroversielle saker, som homofile ekteskap – som hun støtter – samtidig som hun uttrykker respekt for synspunktene til kolleger som er imot.

Theological education key to women’s empowerment in the church

Stories of women in church leadership are vital to forming a new generation of female pan-African leaders, say speakers at World Council of Churches event.

Teologisk utdannelse er nøkkelen til å styrke kvinners stilling i kirken

Historier om kvinner i ledende stillinger i kirken er avgjørende for å forme en ny generasjon av kvinnelige pan-afrikanske ledere, fremholdt innledere på en samling under møtet I Sentralkomiteen i Kirkenes verdensråd.

Justice for the world’s refugees is a moral imperative for the churches

The worsening refugee situation, which now counts round 65 million people among those fleeing their homes worldwide, calls for the church to be more outspoken, says Trondheim pastor Marianne H. Brekken.

Orthodox synod “a spiritual gift” to other churches

As the Holy and Great Council commenced this week in Crete, Greece, WCC general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit attended celebrations of Pentecost with the Orthodox community, offering his prayers and support.

24 June 2016 Press Conference on UNITY

Speakers at today’s press conference will be: The Rev. Dr Susan Durber, United Reformed Church in the UK and moderator of the Faith and Order Commission and The Rev. Dr Andrzej Choromanski, the Pontifical Council for Promoting Christian Unit and a member of the Roman Catholic Church/WCC Joint Working Group.

WCC Central Committee observes midsummer holiday in Norway

Bonfires on the mountains and joyous celebrations along Norwegian coastlines herald the midsummer holiday known in recent centuries as Jonsok (John’s wake), Sankthansaften (St John’s eve or St Hans’s festival), or the eve of the feast-day of St John the Baptist.

Kirkenes verdensråds sentralkomité feirer sankthans i Norge

Bål på fjell og langs kysten og hyggelig samvær markerer dagen som tidligere var kjent som Jonsok (Johannesvake), men nå mest går under navnet sankthansaften (sankt Johannes’ aften), en feiring til ære for døperen Johannes.

Learning about – and from – the Pilgrimage of Justice and Peace

Encouragement, inspiration and storytelling animated the plenary discussion of the Pilgrimage of Justice and Peace.

Å lære om – og fra – pilegrimsvandring for rettferdighet og fred

Oppmuntring, inspirasjon og historiefortelling var deler av plenumsdiskusjonen om pilegrimsvandring for rettferdighet og fred på sentralkomitemøtet i Kirkenes verdensråd

“It’s time to recognize pan African women’s leadership in global ecumenism,” say WCC women leaders

Women of African descent have been a force within the global ecumenical movement for decades but are still not well recognized for their contributions. It is time for that to change, say the organizers of a network of pan African theologians, laywomen and clergy within the WCC.

«Det er på tide å anerkjenne de panafrikanske kvinnenes bidrag til den globale økumeniske bevegelsen», sier kvinnelige ledere i Kirkenes verdensråd

Kvinner av afrikansk opprinnelse har vært en styrke for den globale økumeniske bevegelsen i flere tiår, men får fremdeles ingen anerkjennelse alt de har bidratt med. Nå må dette endres, sier gruppen som har organisert et nettverk av panafrikanske teologer, lekfolk og presteskap innen Kirkenes verdensråd.

Solidarity overcomes sorrow: Indigenous Peoples gather in Trondheim

Journeying from urban centres and small Pacific islands, mountain ranges and rural towns, more than 170 Indigenous people gathered this week at the mouth of the river that flows from traditional Sami lands. Their conference, “Reconciliation Processes and Indigenous Peoples: Truth, Healing and Transformation,” brought together representatives of more than two dozen Indigenous societies in connection with the WCC Central Committee meetings in Trondheim, Norway.

Pilgrimage of Justice and Peace

Press Conference 23 June on the Pilgrimage of Justice and Peace. Speakers: Professor Fernando Enns, co-moderator of the reference group for the Pilgrimage of Justice and Peace and Prof. Dr Isabel Apawo Phiri, WCC associate general secretary for Public Witness and Diakonia,

On St Olav’s Way, revisiting the past while envisioning a future for the churches

St Olav’s Way, the long path from Oslo’s old city to Trondheim’s Nidaros Cathedral, was for 500 years crowded with pilgrims, a heavily used popular route until the Reformation. It was restored and re-opened in 1997.

På Olavsvegen med blikk mot fortiden mens fremtidens kirker skapes

Olavsvegen, den lange pilegrimsleden fra Gamlebyen i Oslo til Nidarosdomen i Trondheim, var en mye brukt og populær rute, fulgt av pilegrimer gjennom 500 år, helt til reformasjonen. Veien ble restaurert og gjenåpnet i 1997.

WCC Central Committee convenes in Trondheim, Norway

The 2016 WCC Central Committee meeting was called to order by its moderator, Dr Agnes Abuom, from the Anglican Church of Kenya, on the morning of 22 June in the city of Trondheim, Norway.

Kirkenes verdensråds sentralkomité møtes i Trondheim

Sentralkomitémøtet i Kirkenes verdensråd 2016 ble åpnet i Trondheim 22. juni av lederen, Agnes Abuom fra den anglikanske kirke i Kenya.

Pan African Women’s Ecumenical Empowerment Network (PAWEEN) breakfast conversation

The World Council of Churches, together with the Church of Norway and the Pan African Women’s Ecumenical Empowerment Network (PAWEEN), invites you to a conversation among prominent women global ecumenical leaders focused on the question: